حس بویایی خرس تقریبا 100 برابر

قوی تر از انسان است