خرس با تمام سنگینی خود

 میتواند با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدود