در بین انواع خرس ، خرس پاندا

بزرگترین جمجمه را دارد