خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود۳ متر است