۲۰ درصد آب شیرین جهان

میان آمریکا و کانادا قرار دارد