نمک بسیار بالای دریای بحرالمیت

 از زیست هرگونه ماهی در این دریا جلوگیری می‌کند