خورشید روزانه معادل ۱۲۶ هزار میلیارد

اسب بخارانرژی به زمین می‌فرستد