‌ اولین زیر دریایی جهان در سال ۹۵۷ هجری شمسی طراحی شد