اختاپوس دارای بزرگترین چشمان است

که گاهی به ۲۵سانتیمتر

 یعنی اندازه یک توپ والیبال میرسد.