نوعی ماهی وجود دارد

 که با کمک باله هایش به سطح می‌آید

 و۵/۱ دقیقه در هوا پرواز میکند

 و به شکار طعمه خود میپردازد