عمیق ترین جای اقیانوسهای جهان

 در اقیانوس آرام و عمق آن ۱۱ کیلومتر است