مارها گوش ندارند و با زبان می‌شنوند،

 زیرا زبان آنها به امواج صوتی بسیار حساس است