مغز فیزیکدان نابغه،

 آلبرت اینشتین ۱۵ درصد

 از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود