مَن أصلَحَ فیما بَینَهُ وبَینَ اللهِ أصلَحَ اللهُ فیما بَینَهُ وبَینَ النّاسِ

.

هر که رابطه میان خود و خداوند را اصلاح کند

 

خداوند رابطه میان او و مردمان را نیکو مىگرداند

 

میزان الحکمة : 2 / 1287 / 8438 ، کنزالعمّال : 4316