با همهء بی ســـر و سـامانیــم، بـاز به دنبـــال پریشانیم

 

 

طاقت فرسودگیـم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم

 

 

آمده ام بلکه نگـاهـم کنی، عاشــــق آن لحظهء طوفانیم

 

 

دلخـوش گرمــــای کسی نیستم، آماده ام تـــا بسوزانیم

 

 

آمــده ام با عـطـش ســــــــالها، تـا تـــو کمـی بنوشانیم