شایسته ی قلبهای بزرگ نیست که

 آشفتگی و پریشانی خودشان را بیرون بریزند .