هر سخن نویسنده ، هر عمل و هر سکوتش در جهان انعکاس دارد .