سخن گفتن به موقع و سکوت کردن به موقع ، نشانه ی عقل است .