به تو ای عشق سلام.......

تا تو رفتی همه گفتند که:

از دل برود هر انکه از دیده برفت!

و در ان لحظه به نا باوری و غصه من خندیدند!...

و کنون اه تو ای رفته سفر که دگر باز نخوا هی بر گشت کاش می امدی

و می دیدی که در این کلبه ی خاموش هنوز یا دگار تو بجاست

کاش یک لحظه سرود شب اندوه مرا میخاندی که چها بر من ازرده گذشت!

کاش می دانستی

که در این عرصه دنیای بزرگ چه غم الوده جدا یی هاست....

و بدانی تو که از دل نرود هر که از دیده برفت....