از زندگانی ام گله دارد جوانی ام

شرمنده جوانی از این زندگانی ام