یک نفر مست پیش می اید

     کوزه در دست پیش می آید

      عاشقی جرم نیست ای مردم

   اتفاق است پیش می آید!