زندگی زیباست

 پر از خار.

پر از عاطفه.

پر از برگ لطیف

یادمان باشد اگرگل چیدیم

  خار وبرگ و گلبرگ

هر سه همسایه دیوار به دیوار همند.