بگذار تا همیشه،


حقیرترین غمها،


یا ناچیزترین شادیهای خود را به هم بگوییم...


این اعتماد ها،


این همدلی با شکوه،


هر دو حق و وظیفه عشق اند.