عشق یعنی گفتنی باگوش کر

عشق یعنی دیدنی باچشم کور

عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت

عشق یعنی آخر خط بهشت

عشق یعنی گم شدن در لحظه ها

عشق یعنی آبی بی انتها

عشق یعنی یک سوال بی جواب

عشق یعنی راه رفتن توی خواب