عشق هرگز به اندازة وقتی که احساس می‌کند،

به سراغ درد و رنج می‌رود،شدید نیست.