حسرتی عاشقانه در دل

در محبس تنهایی

یا خفته در سرور آسمانی،

اسیر زنجیر رنج

یا آسوده در آرامش بهشتی

خدایا، کاش با من باشی