اگر بخواهم آنچه را که در سر دارم برایت بگویم

داستان ها میشود


اگر بخواهم آنچه در دل دارم برایت بگویم

 کتاب ها می شود


ولی اگر بخواهم آنچه را حس میکنم برایت بگویم


کلمه ای بیش نیست

 دوستت دارم