عشق آن نیست که به هم خیره شویم

عشق آن است که هر دو به یک سو بنگریم