دستهایم بوی گل می داد

مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند

اما، هیچ کس فکر نکرد

که شاید من، یک گل نوازش کرده باشم


( ارنستو چگوارا )