زندگی همانند ساعت دیواری ای هست که با وجود ثانیه

هایش لحظه لحظه زندگی را به جلو می کشاند و در پایان

با تمام شدن باتری زندگی پایان میپذیرد