از ۲۴ اکتبر سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل متحد تاسیس شده

 تا ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷

 تنها ۵ دقیقه بوده که کره زمین در صلح کامل بوده

 و در هیچ نقطه‌ای از اون جنگ و درگیری وجود نداشته

وحشتناک و غیر قابل باوره اما حقیقت داره