گوش بده ! ترانه هام ترجمه ی چشمای توست

تو تموم قصه هام ، همیشه جای پای توست