تو را به جای همه روزگارانی

که نمی زیسته ام دوست می دارم