با چنان عشقی زندگی کن

 که حتی اگر بنا به تصادف

 در جهنم افتادی

 خود شیطان

تو را به بهشت بازگرداند!