نازنین ..!

نگاه که می کنی ...

فقط می شود ، عاشقت شد ...

فقط می شود ، کمی از شرم ِ چشمانت امانت گرفت و ...

آرام گفت : دوستـت دارم ...

وقتی که نگاهت نیست ...

فقط می شود ، تکرار کرد دوستـت دارم ...

فقط می شود ، عاشقت ماند ..!