ادبیات نسخه دومی از زندگی نیست.

از آن کثافت همان یک نسخه کافیست.