تو را اندازه شب های مستی دوست دارم

تو راقدر تموم ملک هستی دوست دارم

برایم این پریشون حالیا یعنی عبادت

تو را جانا به حدخود پرستی دوست دارم