تا روزی که بخشیدن را یاد نگیریم

 

 زندگی کردن را نخواهیم آموخت!