یادته برات نوشتم اگه عاشقم نباشی الهی بمیری

اگه دوستم نداشته باشی غیر من کسی رو داشته باشی

الهی بمیری

بعدش برات نوشتم

همه رو دروغ نوشتم خودم بمیرم

اگه تو یه روز خواسته باشی

که منو دوست نداشته باشی خودم بمیریم

برات بمیرم

. برات بمیرم

نبینی قهر خدا رو بدیهای روزگار رو

الهی نمیری

الهی نمیری

بمونه سایت روی سرم

میدونی برات در به درم

الهی نمیری الهی نمیری

وقتی تو چشات زل میزنم با غم نگات تار میزنم

وقتی میبینم دوسم داری از ته دلم داد میزنم

اگه یه روزی فرشته ها بخوان تو رو زود تر ببرن

به اونا میگم که از قدیم

ماهی رو با تنگش میبرن

الهی نمیری الهی نمیری

(این درخواستی بود........امیدوارم دوست خوبم راضی شده باشه.....

البته من بازم می گم اقایونیو که وفا ندارن یه جا جمع کنید

 بریزید تو اقیانوس کوسه بخوره نوش جانش)