چشمان سیاه چون شب تو

بی‌خبر از همه جهانم کرد

حال گمگشتگان شب دانی؟

چشمان تو آن‌چنانم کرد