زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم

نگاه عاشقانه و معصومانه تو بودلحظه جدایی

زیباترین سخنی که شنیدم  

سکوت دوست داشتنی تو بود لحظه جدایی

زیباترین احساساتم  

گفتن دوست داشتن تو بود لحظه جدایی

زیباترین انتظار زندگیم  

حسرت دیدار تو بود بعد از لحظه جدایی

 زیباترین لحظه زندگیم

لحظه دیدن اولین نگاه عاشقانه تو بود

زیباترین هدیه عمرم محبت تو بود

زیباترین تنهاییم گریه برای تو بود

زیباترین اعترافم عشق تو بود

دوستت دارم