چشم ها را شستم ...

جور دیگر دیدم ....

بازهم فرقی نداشت

تو همان بودی که باید دوست داشت. "