تقدیر من این بود که نفرین شده باشم

 

تبدیل به این سایه ی غمگین شده باشم

 

تقدیر من این بود در این غار مجازی

 

تنهاتر از انسان نخستین شده باشم

 

دادند به من جام عطش،باده ی آتش

 

تا مست از این خط فرودین شده باشم

 

ترس من از این است،اگر دیر بیایی

 

حتی به تو و عشق تو بدبین شده باشم

 

روزی که بیایی و دل ودین بربایی…

 

شاید من کافر شده بی دین شده باشم

 

تقصیر جنون بود که با عقل درآمیخت

 

نگذاشت که دیوانه تر از این شده باشم