دلم یک بغل ” تو ” را می خواهد.

 

 که به جای تلاقی نگاه و سعی بر گریز بی امان

 

 مرا به اسم کوچکم صدا بزنی !

 

 و برای دقایقی نه چندان کوتاه