به همه چیز عادت می کنیم

 

به داشته ها و نداشته هایمان

 

خیلی طول نمی کشد که

 

جلوی آینه زل بزنی به خودت

 

موهایت را کنار بزنی

 

و با خودت بگویی

 

اصلا مگر داشتی اش

 

مگر از اول بود ؟!

 

که بودن و نبودنش مهم باشد …