بی خیال تمام هیاهوی اطراف

 

 

 

بر ساحل زندگی قدم می زنم

 

بی خیال فکر تو

 

دنیای خود را نقاشی می کنم

 

بی خیال تمام آنچه باید باشد

 

نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم

 

بی خیال همه رفت ها

 

به داشته های خود دل می بندم