وقتی میای صدای پات از همه ﺟاده ها میاد


انگار نه از یه شهر دورکه از همه دنیا میاد


تا وقتی که در وا می شه لحظه دیدن می رسه


هرﭼﻰ که ﺟاده است رو زمین به سینه من می رسه


ای که تویی همه کسم بی تو می گیره نفسم


اگه تو رو داشته باشم به هر ﭼﻰ می خوام می رسم


وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم

 

 

گلهای خواب الوده رو واسه کی بیدار بکنم

 

 

دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه

 

 

مگه تن من می تونه بدون تو زنده باشه

 

 

عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو

 

 

عمر دوبارمنه دیدنو بوییدن تو


نه من تو رو واسه خودم

 

 

 نه از سر هوس می خوام

 

 

عمر دوبارمنی تو رو واسه نفس می خوام