Image result for ‫گیت ترانزیت فرودگاه امام‬‎

 

سکوتم!
فریادشالعطش یاس می شود
مشهد چشمانت را که بخاطر می آورم
آه ! "دیدم که جانم می رود"
سعدی کجایی؟ فتوای عاشقانه ات کو؟
که می گفتی:
"پیکر مطبوع برای نظر است
چه بود فایده چشم بصیر"
زیبای من!
تو که گفتی غمی نیست!
"تو را نادیدن ما غم نباشد"
اما بدان
ما را نادیدن تو غم باشد!
هر چند که سکوت بخاطر تو
مرهم باشد..