امروز خبر دارم شدم یکی از دبیران خوب دوران تحصیلم

هفته گذشته به رحمت خدا رفتند.........................

خانم حسینیان.................

همسر استاد عزیزم جناب آقای وکیلی  دبیر جبر و مثلثات

 و مادر دوست گرامی خانم ترانه وکیلی....................

خیلی متاثر شدم.

روحشون شاد ...................

و به خانواده عزیزشون از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم