دنیا پراست از آدم هایی که

یکی را دوست دارند

اما با شخص دیگری زندگی میکنند